Pogadanki internetowe

W Inter­ne­cie do komu­ni­ka­cji uży­wamy przede wszyst­kim pisma, ale prze­cież mowa jest lep­szym środ­kiem codzien­nej komu­ni­ka­cji. Nie powinno jed­nak to nikogo dzi­wić, że w komu­ni­ka­cji inter­ne­to­wej bez­u­stan­nie poja­wia się tęsk­nota za mówie­niem. Nawet komu­ni­ka­tory słu­żące do pisa­nia komu­ni­ka­tów nazy­wają się Gadu-Gadu, Google Talk, Spik.

Do czego w takim razie może się przy­dać nazwa Pogadanka?

Przy­po­mnijmy, co to takiego, bo to słowo nie­zbyt czę­sto uży­wane. Jest to: 1) przy­stępny wykład na jakiś temat, 2) swo­bodna roz­mowa, poga­wędka, 3) metoda naucza­nia pole­ga­jąca na roz­mo­wie nauczy­ciela z uczniami.

W takim razie już się wyja­śniło, do czego może się przy­dać domena pogadanka.pl. Możesz ją wyko­rzy­stać do nazwa­nia edu­ka­cyj­nej witryny inter­ne­to­wej, zwłasz­cza nasta­wio­nej na kon­takt nauczy­ciela z uczniami/studentami (a czy bez tego może się obejść witryna inter­ne­towa?). Poga­wędka czy poga­danka to też czyn­ność, która opiera się na kon­tak­cie ludzi z sobą, jest to w takim razie dobry pomysł na nazwę por­talu spo­łecz­no­ścio­wego. A blo­ge­rzy? Czy nie mają oni zwy­czaju poga­dy­wać sobie w swo­ich blogach?

Blog? Czy­taj­cie dalej.

Domena ta ma jesz­cze kilka innych zalet.

1) Utwo­rzona została 16.05.2006. Google bar­dzo ceni sobie domeny z długą historią.

2) Ostat­nio odno­to­wany Page­Rank = 2.

3) Lin­ków w Google: 7.

Cie­ka­wostki:

1) W prze­szło­ści pod tą domeną mie­ścił blog szefa public rela­tions firmy GG Network, która jest  m.in. wła­ści­cie­lem Gadu-Gadu. Blog pogadanka.pl wyróż­niał się bar­dzo pomy­sło­wym slo­ga­nem „no bój się bloga!”.

2) War­tość witryny, która mie­ściła się pod tą domeną, została przez ser­wis Webstats­Do­main wyce­niona na 473 USD.

Leave a Reply

  

  

  

CommentLuv badge